Quick Menu

각종부대신청

비품신청서

비품신청서(필요시)

1. 신청 계약자

부스번호

소속 직급

2. 렌탈 신청                            

신청수량

 

                              

(소계의 10%)

                              

부대시설신청서는 작성하셔서 E-mail / Fax 접수해 주시기 바라며 비용전액(부가세포함) 예금주 비투엑스포(), 계좌번호 "140-005-183027 신한은행"으로 납부해 주시기 바랍니다.

20

신청인(대표자) _______________